VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU

PLOTEXPERT

PRED POUŽITÍM INTERNETOVÉHO PORTÁLU SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDOVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA (ĎALEJ LEN „Podmienky“ alebo „VP“). PRÍSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU WWW.PLOTEXPERT.SK , JEJ POUŽÍVANÍM ALEBO PREZERANÍM JEJ OBSAHOV, A TO V AKOMKOĽVEK JAZYKU, DÁVATE PLNÝ SÚHLAS S PODMIENKAMI UVEDENÝMI NIŽŠIE.

POUŽITIE INTERNETOVÉHO PORTÁLU ZNAMENÁ PRIJATIE PODMIENOK.

Prosíme všetky osoby, ktoré navštívili túto stránku t.j. portál PLOTEXPERT prevádzkovateľa – Ľubomír Tehlár, so sídlom Lysiná 686, 916 21 Čachtice, IČO: 33521841, IČ DPH: SK1028206927, (ďalej len „Prevádzkovateľ“ ) prvýkrát alebo sa ešte s Podmienkami nezoznámili, aby tak urobili.

Návštevou týchto stránok berie každý Používateľ na vedomie:

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom portálu pod názvom “PLOTEXPERT”, ktorého primárnym zameraním je sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja tovarov medzi Dodávateľmi a Kupujúcimi ako aj poskytovanie mediálneho priestoru pre reklamné účely Dodávateľov (ďalej len „Portál“).
 2. Portál je prevádzkovaný na doméne plotexpert.sk.
 3. Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia použitia Portálu, jeho obsahu a služieb (ďalej len „VP“ ), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri využívaní služieb dostupných na Portáli. VP sú záväzné pre všetkých používateľov služieb dostupných na Portáli a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 4. Používateľ Portálu je počas používania Portálu povinný riadiť sa týmito podmienkami a právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza v čase pripojenia na Portál. Na obsah Portálu, vrátane grafickej úpravy a usporiadania, sa vzťahuje ochrana v zmysle zákona č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
 5. Autorské práva k dielu (tovaru) ponúkanému na Portáli patria Predajcom, Distribútorom a/alebo Výrobcom, ak nie je uvedené inak.
 6. Prístupom na webové stránky Prevádzkovateľa, ich používaním berie používateľ na vedomie tieto podmienky a súhlasí s nimi a bude nimi viazaný v rovnakom rozsahu ako Dodávatelia, ktorý prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa ponúkajú svoj tovar a ako Kupujúci, ktorý tento tovar nakupujú.
 7. Všetci používatelia - Kupujúci, Predávajúci, Distribútori, Výrobcovia ako aj Prevádzkovateľ sú povinní v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia zmluvy a týchto podmienok.
 8. Výklad niektorých pojmov.
  Nasledovné pojmy budú mať vo VP tieto významy:
  • Prevádzkovateľ – je fyzická osoba – podnikateľ Ľubomír Tehlár, so sídlom Lysiná 686, 916 21 Čachtice, IČO: 33521841, IČ DPH: SK1028206927. Prevádzkovateľ je platcom DPH.
  • Predávajúci – na účely týchto Podmienok je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá je dodávateľom tovaru konečným Kupujúcim. Predávajúci nadobúda poskytovaný tovar spravidla prostredníctvom Distribútora alebo priamo od jednotlivých Výrobcov.
  • Distribútor - na účely týchto Podmienok je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá je dávateľom tovaru Predajcom a/alebo konečnému spotrebiteľovi. Distribútor nadobúda poskytovaný tovar priamo od jednotlivých Výrobcov.
  • Výrobca - zhotoviteľom poskytovaného tovaru - plotov, ktoré poskytuje za odplatu tretím osobám – Distribútorom a/alebo Predávajúcim za účelom ich ďalšieho predaja konečným spotrebiteľom (kupujúcim). Na účely týchto podmienok sa pojem Predávajúci, Distribútor a Výrobca bude ďalej označovať spoločne ako „Dodávateľ“
  • Kupujúci – je fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá používa Portál.
  • Služby sú predovšetkým služby poskytované na Portáli, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky tovaru alebo virtuálneho priestoru. Službami sa rozumie najmä sprostredkovanie informácii o ponuke tovarov a ich vlastnostiach a cene ako aj poskytovanie prístupu k internetovým stránkam Prevádzkovateľa.
  • Tovar sú predovšetkým ploty pre oplotenie domov a záhrad poskytované prostredníctvom Portálu Dodávateľmi.
  • Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení platných predpisov;

Článok II.
Používanie obsahu Portálu a obmedzenia poskytovaných Služieb

 1. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom informácii o tovare, ktorý poskytujú Dodávatelia na predaj prostredníctvom svojich predajní.
 2. Dodávatelia prostredníctvom automatizovaných softwarových prostriedkov (XML kód,súbor XLS a pod.) umiestňujú ponuky tovaru na Portál. Ponuka tovaru Dodávateľov je pravidelne aktualizovaná podľa dopytu Dodávateľov. Portál poskytuje Kupujúcim možnosť vyhľadávať a porovnávať jednotlivé ponuky tovarov. Vzhľadom na to, že informácie k ponuke tovarov sú poskytované Dodávateľmi, nezodpovedá Prevádzkovateľ za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje jednotlivých ponúk.
 3. Portál zverejňuje iba ponuky tovarov registrovaných Dodávateľov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že ponuka tovarov zahŕňa komplexnú ponuku Dodávateľov.
 4. Kupujúci má možnosť urobiť výber tovaru zvolením relevantných kritérií, alebo zadaním názvu tovaru do vyhľadávacieho poľa Portálu. Po vykonaní výberu tovaru Portál ponúkne zoznam relevantných ponúk tovarov, zodpovedajúcich zadaniu používateľa.
 5. Pri každej ponuke konkrétneho tovaru sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:
  • názov tovaru;
  • popis tovaru;
  • špecifikácia tovaru podľa jeho povahy;
  • dostupnosť tovaru (napr. skladom, na objednávku a pod.)
 6. Prístup na Portál nie je zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty Portálu je zakázané. Právo kedykoľvek rozhodovať o zmene alebo odstránení akejkoľvek súčasti Portálu a trvalom alebo dočasnom pozastavení prevádzky Portálu má výhradne Prevádzkovateľ.
 8. Žiadna časť textu VP nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek štruktúru, rozsah alebo obsah Portálu zmeniť, doplniť či odstrániť alebo prestať Portál prevádzkovať, a to bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho alebo Dodávateľa. Taký krok nie je dôvodom vzniku akejkoľvek zodpovednosti.
 10. Prevádzkovateľ má právo zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám, pričom o takých zmenách bude dotknuté osoby informovať prostredníctvom oznamu zverejneného na Portáli a/alebo prostredníctvom správ zasielaných Kupujúcim a Dodávateľom na ich kontaktné e-mailové adresy.

Článok III.
Práva a povinnosti

 1. Kupujúci vyhlasuje a zaručuje, že:
  • je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä vzhľadom na svoj vek,
  • nebol zbavený spôsobilosti na právne úkony,
  • jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená v rozsahu znemožňujúcim mu vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami a používania Služieb,
  • všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii či inom použití Služieb poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a správne,
  • používaním Služieb zo strany Kupujúceho za podmienok uvedených v týchto Podmienkach nedôjde k porušeniu aplikovateľných právnych predpisov,
  • sa pred začatím používania Služieb dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami, že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi a
  • si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania služieb môže stratiť dočasne alebo trvalo prístup k obsahu na Portáli
 2. Kupujúci sa zaväzuje, že:
  • nebude používať služby, ak by ich použitím došlo k porušeniu právnych predpisov,
  • zabezpečí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel potrebných pre prihlásenie a pre prístup k službám, najmä tieto identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej tretej osobe,
  • ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Prevádzkovateľovi, inak zodpovedá za škodu, ktorá zneužitím údajov vznikla
  • ak zistí zneužívanie autorských práv alebo iných práv súvisiacich s poskytovaným obsahom, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Prevádzkovateľovi,
  • nebude sa v súvislosti s používaním služieb dopúšťať žiadneho protiprávneho alebo neetického správania
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený:
  • kedykoľvek podľa svojho uváženia a bez nutnosti o tomto vopred informovať ukončiť, pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie akejkoľvek služby alebo akokoľvek zmeniť spôsob poskytovania akejkoľvek služby, a to vo vzťahu ku všetkým používateľom alebo iba vo vzťahu k niektorým, ktorý porušujú tieto VP bez nutnosti o tomto vopred informovať, a to vrátane zmazania, odstránenia alebo zamedzenia prístupu k Portálu,
  • kedykoľvek zrušiť alebo zablokovať Používateľský účet Kupujúceho a/alebo Dodávateľa,
  • opatriť vodoznakom poskytovaný tovar za účelom jeho ochrany proti neoprávnenému použitiu a
  • bezplatne používať diela (fotografie) Dodávateľa na marketingové účely Prevádzkovateľa v záujme zvýšenia povedomia a predajnosti
  • zasielať Kupujúcim a/alebo Dodávateľom informácie technického charakteru na nimi uvedený email, napríklad údaje o technickej odstávke, dôležité informácie o zmene fungovaní Portálu, prípadne samotného Prevádzkovateľa,
  • každému neregistrovanému používateľovi zasielať na kontaktný email emailové správy informačného charakteru (newsletter), pričom používateľ je oprávnený sa kedykoľvek odhlásiť zaslaním emailu so žiadosťou o odhlásenie.
 4. Prevádzkovateľ poskytuje činnosť na Portáli výhradne v pozícii sprostredkovateľa informácii. Prevádzkovateľ umožňuje Dodávateľom, aby prezentovali svoj ponúkaný tovar prostredníctvom Portálu. Prevádzkovateľ má s konkrétnym Dodávateľom uzatvorenú Partnerskú zmluvu s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie informácii k ponúkanému tovaru.
 5. Dodávateľ sa zaviazal, že bude akceptovať akékoľvek zmluvné vzťahy, ktoré vznikli na základe konania Prevádzkovateľa v súvislosti s prevádzkou Portálu.
 6. Platobné operácie za účelom úhrady kúpnej ceny za tovar prebieha výlučne na úrovni Dodávateľ - Kupujúci, bez akéhokoľvek zásahu Prevádzkovateľa.
 7. Dodávateľ prehlasuje a zaručuje, že je v plnom rozsahu oprávnený nakladať s ponúkaným tovarom ako vlastník a že ponúkaním tohto tovaru pre tretie osoby nedochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb .
 8. Dodávateľ nesmie odovzdávať na Portál obsah, ktorý najmä:
  • porušuje práva duševného vlastníctva (autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, priemyselné práva a pod) iných osôb,
  • obsahuje neoprávnene použité ochranné známky, obchodné mená a chránené označenia pôvodu, ku ktorým prislúcha výhradné právo tretej osoby, alebo akékoľvek označenie s ním zameniteľné,
  • obsahuje akékoľvek časti, ktoré stimulujú alebo smerujú k neplneniu povinnosti uložené zákonom alebo na základe zákona alebo trestnému činu alebo schvaľujú trestný čin alebo verejne vychvaľujú pre trestný čin jeho páchateľa,
  • obsahuje akejkoľvek časti, ktoré zvádzajú k zneužívaniu návykových alebo životu nebezpečných látok alebo podporujú alebo podnecujú zneužívanie takýchto látok,
  • obsahuje časti, ktoré hanobia niektorý národ, jeho jazyk, niektorú etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
  • obsahuje časti, ktoré podnecujú k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rasy, náboženstva, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd jej príslušníkov,
  • obsahuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá,
  • obsahuje pornografické diela alebo umožňuje osobám mladším ako osemnásť rokov prístup k týmto pornografickým dielam,
  • sú v rozpore s dobrými mravmi

Článok IV.
Odkazy a prepojenie s webovými stránkami tretích strán

 1. Stránky na tomto Portáli môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán.Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na cudzie webové stránky, avšak nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto stránok, t.j. za obsah iných internetových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov na tomto Portáli. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto Portálu a tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené Prevádzkovateľom, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

Článok V.
Spôsob uskutočnenia nákupu

 1. Nákup môžu uskutočniť Kupujúci výhradne od Dodávateľov prostredníctvom nimi určených miest/predajní. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom informácii o ponúkanom tovare a službách jednotlivých Dodávateľov.
 2. Ponuka tovaru Dodávateľov a uzavretie dohody o všetkých podstatných náležitostiach kúpnej zmluvy pre ponúkaný tovar sa odohráva výhradne medzi Dodávateľmi a Kupujúcimi.
 3. Tovar si Kupujúci vyberá ponuky na jeho predajni.
 4. Cena každého tovaru je určená Dodávateľmi, pričom záväzná je vždy cena u konkrétneho Dodávateľa, ktorá sa nemusí vždy zhodovať s cenou zverejnenou na Portáli. Akékoľvek nároky z rozdielov medzi cenou tovaru na predajni a cenou uverejnenou na Portáli je Kupujúci povinný uplatňovať priamo u Dodávateľa.
 5. Obchod je možné uskutočniť vždy len u konkrétneho Dodávateľa.
 6. Spôsob nákupu vrátane určenia ceny a spôsobu jej platby určuje výhradne Dodávateľ.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za distribúciu tovaru zo strany Dodávateľa, ani za realizáciu platby zo strany Kupujúceho.
 8. Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.
 9. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie Dodávateľ.
 10. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí týkajúcich sa platby, dodania alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí a pod.) je Kupujúci povinný obrátiť sa priamo na Dodávateľa.

Článok VI.
Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. Cieľom tohto Portálu je sprostredkovanie informácii o tovare jednotlivých Dodávateľov ako aj informácii o Dodávateľoch za odplatu podľa zvoleného programu.
 2. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom informácii o tovare Dodávateľov, ktorí ich ponúkajú na Portáli za účelom predaja.
 3. Služby poskytované na Portály sú poskytované „tak ako sú". Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky v súvislosti s poskytovanými službami, ponúkaným tovarom, najmä žiadne záruky ohľadom výšky ceny zverejnenej na portály ako ani kvality ponúkaného tovaru.
 4. Každá osoba užíva Portál na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za legitimitu informácii zverejnených na Portály ani informácií na internetových stránkach, na ktoré Portál odkazuje.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody ani ušlý zisk, ktoré by mohli Používateľom, Kupujúcim a/alebo Dodávateľom a/alebo akýmkoľvek tretím stranám vzniknúť, alebo ktoré vznikli na základe použitia alebo praktickej aplikácie týchto informácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá môže Používateľom, Kupujúcim a/alebo Dodávateľom a/alebo akýmkoľvek tretím stranám vzniknúť v súvislosti s pripojením alebo užívaním Portálu, resp. ktorá by mohla vzniknúťči vznikla na počítači, pomocou ktorého sa Používateľ snažil na internetové stránky vstúpiť, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát, ktoré Prevádzkovateľ priamo nespôsobil.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nefunkčnosti Portálu. V prípade nefunkčnosti stránok Portálu z technických dôvodov sa Používateľ môže pre získanie informácií obrátiť na Prevádzkovateľa štandardnými komunikačnými prostriedkami.
 7. Prevádzkovateľ nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie internetových stránok Portálu a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam a/alebo nemožnosti využívania ich obsahu.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah iných webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov na Portáli.
 9. Tento článok VP o odmietnutí zodpovednosti nemá za cieľ obmedziť zodpovednosť Prevádzkovateľa vyplývajúcu z článku 340 Zmluvy o fungovaní EÚ.
 10. Prevádzkovateľ nie je oprávnený vstupovať do priameho vzťahu medzi Kupujúcim a Dodávateľmi.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za spoľahlivosť Dodávateľa ani za jeho prehlasované autorstvo k obsahu zverejnenému na Portáli.
 12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane Dodávateľov súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, následným zdanením príjmov.
 13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu, autenticitu a verné zobrazenie ponúkaného tovaru. Prevádzkovateľ nie je oprávnený vykonávať kontrolu kvality ponúkaného tovaru.
 14. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré Dodávateľ poskytol Kupujúcemu o povahe a pôvode tovaru.
 15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za reklamáciu ani jej vybavenie, za opravy zakúpeného tovaru ani za náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja tovaru je Kupujúci povinný riešiť priamo s Dodávateľom, od ktorého dielo zakúpil.

Článok VII.
Výhrada práv duševného vlastníctva

 1. Copyright. Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na Portáli podliehajú ochrane autorských práv a ostatným zákonom na ochranu. Obsah webových stránok (Portálu) nesmie byť na komerčné účely kopírovaný, rozširovaný, pozmeňovaný alebo sprístupňovať tretím osobám - to neplatí v prípade zdieľania prostredníctvom sociálnych sietí alebo iným obdobným spôsobom.
 2. Obrázky zverejnené na webových stránkach môžu podliehať autorským právam tretej strany.
 3. Je prísne zakázané používať autorské diela zverejnené na Portáli pre pornografické, rasistické a nezákonné účely rovnako ako porušiť copyright, ochrannú známku..
 4. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za použitie diel a stáva sa zodpovedným za akékoľvek spôsobené škody súvisiace s ich neautorizovaným použitím.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za sprístupnený a uverejnený obsah dodaný Dodávateľom.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany Dodávateľa pri predaji ponúkaného tovaru.

Článok VIII.
Sankcie

 1. Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že používateľ, Kupujúci alebo Dodávateľ využíva Portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto podmienky. Prevádzkovateľ môže bez ďalšieho použiť ktorúkoľvek z nasledovných sankcií:
  • upozornenie Kupujúceho a/alebo Dodávateľa,
  • okamžité obmedzenie používania Portálu alebo
  • zamedzenie používania Portálu voči Kupujúcemu a/alebo Dodávateľovi
  • odstránenie zakázaného tovaru Dodávateľa z Portálu, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb (okamžite znemožniť pôvodne udelený prístup a zablokovať konto, ak bolo vytvorené), ak Kupujúci a/alebo Dodávateľ závažným spôsobom porušuje príslušné právne predpisy a/alebo tieto VP, najmä ak:
  • využíva obsah Portálu v rozpore s týmito Podmienkami;
  • prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať Služby akejkoľvek inej osobe, a to najmä takej, ktorá je v databáze Prevádzkovateľa vedená v tzv. deaktivovanom stave z dôvodu závažného porušenia týchto VP a/alebo dobrých mravov;
  • koná v rozpore s týmito VP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov, môže byť podľa uváženia Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.

Článok IX.
Doručovanie

 1. Dodávateľ a Kupujúci potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 2. Komunikácia medzi Dodávateľmi a Prevádzkovateľom prebieha výhradne elektronicky prostredníctvom vytvoreného poštového klienta na Portáli.
 3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené uplynutím lehoty troch dní odo dňa jej odoslania prostredníctvom elektronickej pošty na Portáli, bez ohľadu na úspešnosť doručenia.
 4. Písomnosti je možné doručiť aj poštou. V tomto prípade sa písomnosti považujú za doručené dňom prevzatia písomnosti, čo adresát potvrdí svojím podpisom, prípadne 10 deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, podľa toho čo nastane skôr.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VP. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú podmienky použitia Portálu stránok platné a účinné dňom ich zverejnenia na Portály. Nadobudnutím platnosti nových VP strácajú platnosť pôvodné VP.
 2. Prevádzkovateľ oznámi zmeny na internetových stránkach tohto Portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto podmienok vyjadrí používateľ, Kupujúci a Dodávateľ tým, že bude tento Portál naďalej používať a využívať Služby Prevádzkovateľa.
 3. Všetky vzťahy neupravené v týchto VP sa riadia primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 4. Používanie Portálu v rozpore s uvedenými podmienkami môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy.
 5. Tieto Podmienky ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce alebo ktoré v budúcnosti vzniknú medzi Prevádzkovateľom a používateľom a/alebo Kupujúcim a/alebo Dodávateľom v súvislosti so Službami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvného vzťahu alebo akýkoľvek iný vzájomný spor, predložia na rozhodnutie na základe vôle žalujúcej strany buď vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky alebo Slovenskému obchodnému rozhodcovskému súdu so sídlom v Bratislave, zriadenom pri spoločnosti Iura Arbiter, s.r.o., IČO: 44 842 031, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59887/B (ďalej len „Rozhodcovský súd“), v rozhodcovskom konaní vedenom podľa procesných ustanovení rokovacieho poriadku, štatútu a iných predpisov tohto Rozhodcovského súdu platných v čase začatia sporového konania, subsidiárne podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). V prípade predloženia sporu na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu, zmluvné strany oprávňujú Rozhodcovský súd, aby v rozhodcovskom konaní rozhodol spor podľa zásad spravodlivosti v zmysle § 31 ods. 4 zákona. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní Rozhodcovského súdu s tým, že rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Na základe dohody zmluvných strán je dojednanie o tejto rozhodcovskej doložke neodvolateľné a pre účely tejto zmluvy sa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona nepoužije.
 7. Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 8. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť a je oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok, takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek iných ustanovení týchto Podmienok. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.
 9. Tieto VP nadobúdajú platnosť dňa 1. 7. 2014

Pokiaľ nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, nemáte oprávnenie využívať služby poskytované Prevádzkovateľom a žiadame Vás, aby ste tieto stránky opustili.