Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Ľubomír Tehlár, Lysiná 686, 916 21 Čachtice, IČO 33 521 841

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom:

1. KIOS a.s., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, IČO: 34125302, IČ DPH: SK2020389096, Zapísaná v OR OS Trnava, odd: Sro, vložka č. 1400/T – správca web stránky www.plotexpert.sk a poskytovateľ webhostingu

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade so Zákonom.

Dotknutá osoba na účely sprostredkovania kúpy tovaru poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefón. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom vymedzenej vo všeobecných obchodných podmienkach, s ktorými dotknutá osoba súhlasila. V prípade odmietnutia poskytnúť svoje osobné údaje nebude dotknutej osobe zabezpečené poskytnutie služby.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby len predajcovi, ktorý vybraný tovar ponúka a externej účtovníčke na účely plnenia povinností podľa zákona o účtovníctve a súvisiacej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby sú ďalej sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas poskytovateľovi webhostingu a správcovi administračného prostredia pre internetový portál.

Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Prevádzkovateľ

Ľubomír Tehlár, Lysiná 686, 916 21 Čachtice, IČO 33 521 841

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) právo:

1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

2. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.